April 3, 2019 admin

Osnovan je USAKS

Dana 03.04.2019. sa početkom u 16 časova počela je sa zasedanjem osnivačka skupština. 

Osnivačka skupština je jednoglasno usvojila sledeći dnevni red:

 1. Izbor predsedavajućeg Osnivačke skupštine i zapisničara;
 2. Zadaci i ciljevi Udruženja za standardizaciju aparaturne kozmetike Srbije i donošenje akta o osnivanju Udruženja;
 3. Predstavljanje Predloga Statuta udruženja, diskusija o Predlogu statuta i usvajanje Statuta;
 4. Izbor organa udruženja;
 5. Izbor predsednika i podpredsednika upravnog odbora;
 6. Razno.

Na prvoj sednici upravnog odbora za predsednika je predložena Katarina Obradović a za potpredsednika Strahinja Manić. Nakon završetka prve sednice upravnog odbora, nastavljena je Osnivačka skupština, na kome su učesnici Osnivačke skupštine jednoglasno izabrali predložene kandidate za predsednika i podpredsednika Uprvnog odbora.

Ciljevi USAKS-a:

 • da predstavlja intrese svojih članova i ostvaruje saradnju sa institucijama
  državne i lokalne uprave i ostalim akterima u cilju sprovođenja mera
  standardizacije sa EU zakonima koji direktno utiču na delatnost članstva
  • da se članovima pruže konsultacije i podrška pri sprovođenju mera za standardizaciju, kao i prenos informacija i kompetentno savetovanje po svim pravnim i tehničkim pitanjima
  • da ostvari prenos informacija u svrhu setovanja i održavanja standarda usluga aparaturne kozmetike kao specifične oblasti kozmetičke struke.